Pestinfo Milieuinformatie over pesticiden in Nederland


Op Pestinfo wordt informatie over bestrijdingsmiddelen in Nederland gepresenteerd. De gepresenteerde informatie is samengesteld uit opendata van vier nederlandse overheidsinstanties: Deze website zal geleidelijk worden uitgebreid met informatie uit andere (overheids-)bronnen.

In Nederland worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt, vooral (maar niet alleen) door de landbouw. Bestrijdingsmiddelen zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen en kunnen dus een risico vormen voor planten, dieren en mensen. Het college voor toelating van bestrijdingsmiddelen (ctgb) is verantwoordelijk om deze risico's te beoordelen en vast te stellen of een bestrijdingsmiddel wordt toegelaten op de nederlandse markt.

De bedoeling van Pestinfo is om burgers en milieu- en consumentenorganisaties die zich zorgen maken over bestrijdingsmiddelen te ondersteunen met tools waarmee problemen kunnen worden aangetoond en geillustreerd. Feedback en suggesties voor verbeteringen worden zeer op prijs gesteld.

Een eerste 'quick en dirty' versie van deze website is op 21 Oktober gepubliceerd als inzending voor de Hacking for Sustainability challenge. Neem de informatie zoals deze gepresenteerd wordt dus niet te serieus! Het kan zomaar zijn dat er serieuze fouten in geslopen zijn.

Aan ontwikkelaars: Deze website heb ik slechts gemaakt als eerste illustratie van de mogelijkheden van het gebruik van de door mijn ontwikkelde api:  http://api.openh2o.nl/stof
Heel fijn als je mijn api in je eigen app/toepassing gebruikt. Nog fijner als je me je ervaringen met de api terugmeldt.

Update 25 November 2016: Ik heb de eerste prijs ontvangen tijdens de Hacking for Sustainability challenge. Ik ben er heel blij mee. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de steun en hartelijke reacties!

Update 4 Januari 2017: Voor het aggregeren van waterkwaliteitmeetgegevens tot toetsresultaten werd gebruik gemaakt van twee toetsprocedures. De zogenaamde Krw-procedure wordt beschreven in richtlijn toetsen en beoordelen (2014) en de zogenaamde Cml/Bma-procedure wordt beschreven in de handleiding van de bestrijdingsmiddelenatlas. Voor de berekening van de som Normoverschrijding (sNO) wordt dezelfde methode gebruikt als in de handleiding van de bestrijdingsmiddelenatlas wordt beschreven. Zover bekend rust op hergebruik van deze algoritmes geen auteursrecht, omdat het vergelijkbaar is met een eenvoudige wiskundige formule. Mocht een rechthebbende van één van de procedures hierover een andere mening hebben, dan stel ik het op prijs als u mij hierover informeert.

Update 14 Januari 2017: Het informatiehuis water heeft de meetgegevens van 2015 gepubliceerd en ik heb ze opgenomen in de api en deze website.

Contact ? Volg me op twitter of reageer via mijn contactformulier